Mobility Tool - Informacje podstawowe

Mobility Tool (skrót: MT), narzędzie dostępne pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/eac/mobility

Właścicielem i głównym administratorem internetowej aplikacji jest Dyrekcja Generalna DG EAC. Aplikacja służy do współpracy, zarządzania i raportowania projektów mobilności w programie „Uczenie się przez całe życie”. Podstawowym warunkiem pracy w systemie MT jest posiadanie konta w bazie ECAS, więcej informacji w zakładce: ‘ECAS – system uwierzytelniania’.

Użytkownikami Moblility Tool są beneficjenci programów: Leonardo da Vinci i Erasmus oraz realizowanego w Polsce od 2013 roku Europejskiego Funduszu Społecznego w akcjach:

  • LdV - Projekty staży zagranicznych (IVT, PLM),
  • LdV - Projekty wymiany doświadczeń (VETPRO),
  • Erasmus - Projekty typu mobilność,
  • Erasmus - Projekty typu kurs intensywny,
  • EFS - Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo (ESF01),
  • EFS - Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych (ESF03).

Użytkownicy Mobility Tool mogą pracować w polskiej lub angielskiej wersji językowej, obsługiwać realizowane projekty, wprowadzać informacje o uczestnikach, realizowanych mobilnościach, aktualizować dane finansowe. W projektach LdV, EFS dodatkowo obsługiwać raporty uczestników, składać raporty cząstkowe i końcowe beneficjenta.

Dla programów LdV i Erasmus opracowano niezależne przewodniki dla beneficjentów, gdyż obsługa w MT obu programów różni się.
Program EFS został zaadoptowany w MT w oparciu o reguły LdV, zatem beneficjenci EFS powinni posługiwać się dokumentacją programu LdV. Z w/w powodu raporty akcji ESF03 muszą być generowane w języku polskim.

System umożliwia eksport/import danych o instytucjach partnerskich i mobilnościach zgodny ze schematem Komisji przy wykorzystaniu zbioru excel (*.csv). Przy wykorzystywaniu funkcji eksportu/importu konieczna jest znajomość kodów klasyfikacyjnych stosowanych w systemie MT. Odsyłamy do list kodów obu programów:

"Lista kodów systemu Mobility Tool - LdV w PL"
"Lista kodów systemu Mobility Tool - LdV w EN"

"Lista kodów systemu Mobility Tool - Erasmus w EN"